۲۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۰
کدام مقاطع بیشترین ترک تحصیل را دارند؟ / آمار جدید از بیسوادی در کشور

جدیدترین آمارهای آموزشی در ایران نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ نرخ باسوادی در نقاط شهری و روستایی دارای روند افزایشی بوده به طوری که نرخ باسوادی در کل کشور از ۸۷.۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۹۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۱ رشد کرده است.

ایرنا: براساس جدیدترین آمارهای مرکز آمار نرخ باسوادی جمعیت ۶ ساله و بیشتر در سال ۱۴۰۱ روند افزایشی داشته به طوری که این نرخ در مردان ۹۰.۴ درصد و در زنان ۸۷.۱ درصد است. البته این نرخ در بین بانوان مناطق شهری ۹۰ درصد و در بانوان مناطق روستایی به ۷۷.۸ درصد رسیده است.

براساس داده‌های آماری مرکز آمار ایران برگرفته از وزارت آموزش و پرورش همچنین سرانه فضاهای آموزشی کشور در سال‌های تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از ۵.۱۷ مترمربع به ۵.۲۲ مترمربع رسیده است.

این داده‌های آماری نشان می‌دهد که دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در سال‌های تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دارای سهم بیشتری در بین مقاطع تحصیلی داشته‌اند. در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ سهم مقاطع تحصیلی ابتدایی ۵۷.۸ درصد، متوسطه اول ۲۳.۷ درصد و متوسطه دوم ۱۸.۵ درصد بوده است.

بیشترین ترک تحصیل دانش‌آموزان با بیش از ۵۵۶ هزار نفر در دوره متوسطه دوم

مرکز آمار ایران در جدیدترین داده‌های آماری خود برگرفته از آمارهای وزارت آموزش و پرورش درباره نرخ ترک تحصیل دانش‌آموزان نیز آمارهایی به تفکیک مقطع تحصیلی و جنس ارائه کرده است که در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در دوره ابتدایی این نرخ ۱.۲۰ درصد، متوسطه اول ۵.۴۷ درصد و متوسطه دوم ۴.۰۴ درصد اعلام شده است.

در این آمارها در دوره ابتدایی تغییر چندانی در وضعیت ترک تحصیل در میان دختران و پسران مشهود نیست اما در دوره متوسطه اول دختران ۴.۳۳ و پسران ۶.۵۴ درصد، در دوره متوسط دوم نیز ترک تحصیل در میان دختران با نرخ ۳.۵۶ و پسران ۴.۵۰ درصد نشان داده شده است.

براساس داده‌های آماری موجود، جمعیت ۶ تا ۱۱ سال کشور ۹ میلیون و ۸۶ هزار و ۸۰۵ نفر بوده که تعداد دانش‌آموزان ثبت نام شده در دوه ابتدایی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بیش از هشت میلیون و ۹۱۱ هزار و ۶۹۱ نفر بودند که در مجموع تعداد بازماندگان از تحصیل در دوره ابتدایی به ۱۷۵ هزار و ۱۱۴ نفر رسیده که ۹۶ هزار و ۲۰۲ نفر آنان پسر و ۷۸ هزار و ۹۱۲ نفر دختر بودند.

همچنین در جمعیت ۱۲ تا ۱۴ سال با جامعه آماری سه میلیون و ۹۸۰ هزار و ۸۳۷ نفر، تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نام شده در دوره متوسطه اول سه میلیون و ۷۲۶ هزار و ۶۵۱ نفر بودند که در مجموع ۱۹۷ هزار و ۶۹۰ نفر در این دوره از تحصیل بازماندند که ۹۸ هزار و ۲۷۱ نفر آنان پسر و ۹۹ هزار و ۷۲۳ نفر دختر هستند.

در جمعیت ۱۵ تا ۱۷ سال کشور با جامعه آماری سه میلیون و ۵۵۲ هزار و ۸۹۹ نفر در مجموع ۲ میلیون و ۸۴۶ هزار و ۱۰۲ نفر از آنان به عنوان دانش‌آموز در دوره متوسطه دوم ثبت‌نام کردند که تعداد افراد بازمانده از تحصیل در این رده سنی به ۵۵۶ هزار و ۹۹۴ نفر رسید که ۲۹۵ هزار و ۱۰۱ نفر را پسر و ۲۶۱ هزار و ۸۹۳ نفر را دختران تشکیل می‌دهند.

براساس این داده‌های آماری سهم بازماندگان از تحصیل در دوره ابتدایی ۱.۹۳ درصد، دوره متوسطه اول ۴.۹۷ درصد و دوره متوسطه دوم به ۱۵.۶۸ درصد رسیده است.

افزایش نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش‌آموزان

نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش‌آموزان از ۱۱.۴ درصد در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ به ۱۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ رسیده است. این نسبت در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در مقاطع تحصیلی ابتدایی ۱۵.۲ درصد، متوسطه اول ۱۲.۱ درصد و متوسطه دوم ۱۲.۶ درصد بوده است.

نسبت دانش‌آموز به معلم در مدارس دولتی در سال‌های تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به ترتیب در مقطع ابتدایی از ۲۵.۲ به ۲۷.۴۷ درصد، مقطع متوسطه اول از ۱۹.۹ درصد به ۲۵.۳ درصد و مقطع متوسطه دوم از ۱۳.۵ درصد به ۱۶ درصد رسیده است.

در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ گروه علوم انسانی ۴۸.۸ درصد، گروه فنی و مهندسی ۲۲.۹ درصد، گروه هنر ۶.۹ درصد، گروه علوم پزشکی ۱۱.۶ درصد، گروه علوم پایه ۶.۷ درصد و گروه کشاورزی و دامپزشکی ۳.۱ درصد از دانش آموزان را تشکیل داده‌اند.

سرانه فضای آموزشی کشور ۵.۲۲ مترمربع

ارزیابی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سرانه فضاهای آموزشی کشور در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به ۵.۲۲ مترمربع در بهار ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین سرانه فضای پرورشی به ۰.۵۵ مترمربع، ‌سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده به ۰.۲۰ مترمربع و سرانه فضاهای ورزشی مجموع سرپوشیده و روباز به ۰.۳۸ مترمربع رسیده که این آمارها سرانه فضاهای روباز را ۰.۱۸ نشان می‌دهد.

۵۷ درصد دانش‌آموزان دوره ابتدایی در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند

براساس داده‌های آماری مرکز آمار توزیع دانش‌آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف به تفکیک دولتی و غیردولتی در بهار ۱۴۰۲ نشانگر این موضوع است که دانش‌آموزان در دوره ابتدایی ۵۷.۸ درصد، ‌متوسطه اول ۲۳.۷ درصد و متوسطه دوم ۱۸.۵ درصد کل جامعه آماری دانش‌آموزان کشور را تشکیل می‌دهند.

حدود ۵۷ درصد دانش‌آموزان دوره ابتدایی، ۲۴.۲ درصد متوسطه اول و ۱۸.۸ درصد متوسطه دوم در مدارس دولتی مشغول تحصیل هستند.

البته نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش‌آموزان برحسب جنس نیز آمارهای متفاوتی دارد به گونه‌ای که در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ این نرخ در مدارس ابتدایی ۱۵.۲ درصد، ‌متوسط اول ۱۲.۱ درصد و متوسطه دوم ۱۲.۶ درصد بوده است.

ارزیابی و داده‌های آماری مرکز آمار ایران همچنین نسبت دانش‌آموز به معلم در مدارس دولتی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در دوره ابتدایی ۲۷.۴ درصد، متوسطه اول ۲۵.۳ درصد و متوسطه دوم ۱۶ درصد را نشان می‌دهد.

پوشش واقعی تحصیلی دانش‌آموزان

جدیدترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که پوشش واقعی دانش‌آموزان در دوره ابتدایی ۹۸ درصد بوده که برای پسران ۹۷.۸ درصد و دختران ۹۸.۱ درصد محاسبه شده است. همچنین در دوره متوسطه اول پوشش واقعی دانش‌آموزان رقم ۹۰.۱ درصد را نشان می‌دهد که در این مقطع دختران ۹۰.۶ درصد و پسران ۸۹.۵ درصد به صورت واقعی تحت پوشش تحصیلی بوده‌اند.

در دوره متوسطه دوم نیز ۸۰ درصد دانش‌آموزان از پوشش تحصیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ برخوردار هستند که دختران در این دوره تحصیلی ۸۱.۳ و پسران ۷۸.۸ درصد از این پوشش واقعی بهره‌مندند.

بیشترین تراکم دانش‌آموزان در مدارس دولتی است

در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تراکم دانش‌آموزان در همه مقاطع تحصیلی به ۲۳.۹ درصد رسیده که براساس این آمارها در دوره ابتدایی ۲۴.۴ درصد، ‌متوسطه اول ۲۶ درصد و متوسطه دوم ۲۰.۶ درصد است.

البته تراکم در مدارس دولتی و غیردولتی نیز آمارهای حدود ۲ برابری را نشان می‌دهد به گونه‌ای که تراکم دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی دولتی ۲۵.۸ درصد، ‌متوسطه اول ۲۶.۸ درصد و متوسطه دوم ۲۲.۱ درصد در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بوده است که در مدارس غیردولتی با تراکم کمتر در دوره ابتدایی به ۱۸.۸ درصد، متوسطه اول ۱۲.۵ درصد و متوسطه دوم را ۱۴.۲ درصد نشان می‌دهد.

طبق آمارهای وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید (۱۴۰۳-۱۴۰۲) بیش از ۱۶.۵ میلیون دانش‌آموز، حدود یک میلیون معلم، مدیر، معاون مدرسه و کارکنان آموزش و پرورش در بیش از یکصد هزار مدرسه دولتی و قریب به ۲۰ هزار مدرسه غیردولتی و بیش از سه هزار کانون فرهنگی، تربیتی، آموزشی و پرورشی، میزبان هشت میلیون و ۱۵۰ هزار دختر و حدود هشت میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز پسر هستند.

برچسب‌ها

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha