سهام شپدیس - پتروشیمی‌ پردیس

پتروشیمی پردیس با نماد سهام شپدیس، موضوع فعالیت: احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانه‌جات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صادرات محصولات پتروشیمی، ذخیره صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمایی و فرآورده‌های فرعی و مشتقات ذیربط

مدیر عامل: غلامرضا جمشیدی

سال مالی: ۰۶/۳۱ - زمان برگزاری آخرین مجمع: ۷ دی ۱۴۰۰

آخرین سود تقسیمی: ۱۳۵۰ تومان